Duyệt tin tuyển dụng

  1. Truy cập danh sách Tin tuyển dụng chờ duyệt Ở menu bên trái, click vào Việc làm → Chờ duyệt

  2. Chức năng Duyệt tin tuyển dụng Để duyệt tin tuyển dụng, click vào mục Phê duyệt tin

  3. Duyệt tin Để duyệt tin, bạn cần nhập Ghi chú của mình vào mục Ghi chú và chọn Duyệt hoặc Từ chối việc làm

Last updated