Thêm mới tin tức

  1. Thêm mới tin tức Click vào nút Tạo mới để vào phần Thêm mới tin tức

  2. Nhập các thông tin như Tiêu đề, Nội dung, Ảnh đại diện,… và click Lưu lại để thêm mới tin tức

Last updated