Thêm tài liệu vào nội dung tin tức

  1. Truy cập chức năng Quản lý tin tức Ở menu bên trái, chọn mục "Quản lý tin tức".

  2. Thêm mới tin tức Click vào nút "Tạo mới" để vào phần Thêm mới tin tức.

  3. Thêm tài liệu Click vào nút "Thêm liên kết tài liệu" vào nội dung tin tức.

  4. Tạo liên kết tài liệu vào nội dung tin tức

  • Lựa chọn 1: Tải tài liệu lên từ máy cá nhân. Đường dẫn, chữ hiển thị, tiêu đề sẽ được gắn sau khi tải lên thành công.

  • Lựa chọn 2: Điền đường dẫn tới tài liệu có sẵn, chữ hiển thị (Đoạn văn bản hiển thị trong nội dung), Tiêu đề (Mô tả thêm).

  1. Hiển thị nội dung tài liệu

  • Đảm bảo các ô nhập không để trống và click nút "lưu". Nội dung tài liệu được hiển thị (Ngoài ra, chúng ta có thể tải lên nhiều tài liệu).

Last updated