Duyệt tài khoản doanh nghiệp

  1. Truy cập danh sách Doanh nghiệp chờ duyệt Ở menu bên trái, click vào mục Chờ duyệt

  2. Duyệt tài khoản doanh nghiệp Nếu bạn muốn duyệt doanh nghiệp nào click vào phần Trạng thái. Ở đây sẽ hiển thị ra các option để lựa chọn.

    • Chưa kích hoạt : Doanh nghiệp ở trạng thái chờ

    • Kích hoạt: Doanh nghiệp đã duyệt

    • Chờ duyệt: Giữ nguyên trạng thái chờ duyệt

    Sau khi chọn, click nút ✔ để lưu lại

Last updated