Cập nhật thông tin công ty

 1. Truy cập chức năng Chỉnh sửa doanh nghiệp Ở bên menu chọn Tất cả doanh nghiệp sẽ hiển thị danh sách doanh nghiệp Click vào nút Chỉnh sửa để truy cập trang chỉnh sửa thông tin

 2. Cập nhật thông tin công ty Các thông tin của công ty sẽ được hiển thị, sau khi thay đổi các thông tin click Cập nhật để lưu lại.

                            Cập nhật thông tin công ty

Last updated