Danh sách ứng viên ứng tuyển

  1. Bấm vào mục Tất cả ứng viên ở menu trái để xem danh sách các ứng viên ứng tuyển vào việc làm của doanh nghiệp

  2. Bấm vào tên từng ứng viên để xem chi tiết hồ sơ

Last updated